Het verzet van Stephanus W.P.M.van der Leegte

Hij is een schakel tussen diverse organisaties in Eindhoven

Stephanus W.P.M.van der Leegte

December 1946 beschrijft Stephanus van der Leegte aan het NIOD, hoe de Duitse bezetters zijn bedot met valse stempels en verdere verzetsactiviteiten. Hij woont Eindhoven in Johannes van Eindhovenstraat 4. Zijn vader W.S. van der Leegte, werkt bij de politie als rechercheur. Als zoon van een Eindhovense rechercheur zal dat beslist "deuren" hebben geopend.  
Stephanus is 27 jaar als hij trouwt in 1942 met Henrica Helena van Kemenade, hij is dan werkzaam als electro-technicus. Hij is in het illegale werk gekomen door als eerste zijn familie te helpen, daarna breidde zijn werk zich uit. 
Piet Steenken [lees zijn verhaal hier] heeft het verzet bijzonder goed geholpen met vervaardigen van valse stempels en na de bevrijding van Eindhoven actief als line-crosser.  
 

Document aanwezig bij NIOD, blz 1. Volledige tekst hiernaast en hieronder.

Start illegale activiteiten

In het jaar 1942, lag het beginpunt mijner illegale activiteit door een samenloop van omstandigheden.
Het feit dat twee mijn zwagers tegelijk opgeroepen werden voor arbeid in Duitsland, noopte mij ertoe langs slinkse wegen vrijstelling voor hen te krijgen. Deze pogingen brachten mij langs vele omwegen in contact met de heer Hulst van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Na vele maanden van wantrouwen lukte het mij om zijn volledige vertrouwen te winnen en sindsdien hebben wij elkaar ontelbare malen diensten bewezen. Met zijn hulp bleek het ook een mijn zwager hier te houden, doch de jongste moest naar Berlijn vertrekken. Hierin zou ik echter niet berusten en langs zeer vele omwegen kreeg ik nu contacten met een jonge man van het G.A.B. genaamd Marcel Hoeven, deze persoon zou mij helpen aan de papieren om hem terug te halen. Helaas werd hij ziek en kon dit niet onmiddellijk verwezenlijkt worden. Toen deze ziekte nogal langdurig bleek, trachtte ik deze papieren langs andere wegen te bemachtigen, wat mij ook zeer vlot lukte. Het invullen was vlot gebeurd, maar nu dook een nieuwe moeilijkheid op, de papieren moesten van diverse stempels worden voorzien. De G.A.B.stempels gaven geen moeilijkheid, wel de stempel van de Duitse “Fachberater". Dit leverde aanvankelijk onoverkomelijke moeilijkheden op. Toen ging ik op zoek naar een methode om de stempel te laten maken. Een mijner kennissen was bevriend met van de heer P. D. (Piet) Steenken van het stempelhuis aan de Aalsterweg te Eindhoven. Hij durfde het echter niet aan mij daar te introduceren en dus stapte ik er brutaalweg heen en vertelde Piet Steenken dat ik een buurman was van onze wederzijdse kennis en vroeg hem de betreffende stempel voor mij te vervaardigen terwijl ik hem een afdruk ter hand stelde. Hij was direct akkoord maar zijn vrouw maakte een hevige scene daar zij mij niet vertrouwde. 
Maar het eind van het lied was toch dat ik een stempel kreeg en mijn zwager drie weken later thuis was. Vele valse stempels volgen nog. 
Lees verzet verhaal Piet Steenken

 De N.V. Philips Gloeilampenfabriek, blanco pas 

N.V. Philips 

Door toevallige omstandigheden kwam ik nog in contact met de heer de Bruyn, een hoofdportier van de bewakingsafdeling van de N.V. Philips en van de heer de Jager eveneens van deze afd.
Deze beiden gaven zeer vaak goede tips omtrent het on-vaderlandslievende gedrag van leden van het Philips personeel, welke tips ik dan weer doorgaf aan Anton, die er dan een nuttig gebruik van kon maken.
De heer de Bruyn bracht mij ook in contact met van de heer de Goor van het Bureau Bewaking. Deze persoon verschafte mij vele malen legitimatiebewijzen van de N.V. Philips die dan konden worden uitgereikt aan niet Philips werknemers die daardoor steeds goede bewijzen hadden van werken voor de "Wehrmacht". Deze papieren waren immers voor de Duitsers het bewijs dat de daarop vermelde persoon inderdaad bij Philips werkzaam was. Op deze wijze zijn honderden legitimatiebewijzen verstrekt.

De bevrijding van onze stad op 18 september 1944 bracht het einde van mijn illegale activiteit, zij het ook met een gevoel van weemoed daar het de laatste jaren van deze sombere oorlogstijd weer kleur aan mijn leven had gegeven.

Stephanus W.P.M.van der Leegte.
Johannes van Eindhovenstraat 4.
Eindhoven.
Verslag opgesteld op 8 december 1946, Eindhoven.

Bronnen

Documentatie NIOD over L.O.L.K.P. Brabant

Diverse kranten artikelen Eindhovensch Dagblad via www.delpher.nl